Java Autoboxing and Unboxing:

Posted by dogukanhan on March 18, 2020 · 1 min read

Primitive değişkenler ve bunların sargı sınıf değişkenleri arasında(wrapper) değişkenin değerinin aktarılmasının kolaylaıştırılması amacıyla geliştirilmiştir.

// Primitve Integer
int a = 4;

// Integer Wrapper Sinifi
Integer a = new Integer(4);

Boxing işlemi primitive değişkenin sınıf değişkenine döndürülmesi/paketlenmesi işlemidir. Unboxing işlemi ise wrapper sınıfdaki değerin primitve değişkene çevrilmesidir.

Integer a2=new Integer(a);//Boxing  

ınt a = a2.intValue(); // UnBoxing

Bu işlemlerin otomatik olarak yapılması, boxlarken constructer unboxlarken intValue metotu kullanmak yerine direk atama operatörü olan eşittirin kullanılmasıdır. Java arka planda bu boxlama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

int a = 4;
Integer b = a; // auto boxing
int c = b // auto unboxing