Blog

Java Annotations

Bir sınıfa, interface’e, metota, sınıf değişkenlerine çalışmalarına ve özelliklerine yönelik java derleyicisine, java sanal makinesine bilgi vermek için kullanılır. Java içerisinde yer alan bazı annotationlar @Override @SuppressWarnings @Deprecated @Override override edilen metotun üstüne konulur bu Devamı…

Java Covariant Return Type

Katılım kullanılırken override edilen metotun return tipinin yine kalıtım içerisinde olacak şekilde değiştirilebilmesidir. B1 sınıfı A sınıfını extends etmiş ve get metotunu override etmiştir bunun yanında get metotu A sınıfında A tipinde olmasına karşın B Devamı…

Java Enum

Enum bir veri tipidir ve sınırlı sayıdaki sabitleri tutmak için kullanılır. Enum aslında bir java sınıfı ve onun nesnelerinin tanımlandığı bütünleşik bir yapı olarak düşünülebilir. Enum tanımlamasından sonra, enum üzerinden yeni nesne yaratılamaz veya yeni Devamı…

Java Autoboxing and Unboxing:

Primitive değişkenler ve bunların sargı sınıf değişkenleri arasında(wrapper) değişkenin değerinin aktarılmasının kolaylaıştırılması amacıyla geliştirilmiştir. Boxing işlemi primitive değişkenin sınıf değişkenine döndürülmesi/paketlenmesi işlemidir. Unboxing işlemi ise wrapper sınıfdaki değerin primitve değişkene çevrilmesidir. Bu işlemlerin otomatik olarak Devamı…

Java Static Import

Java 5 ile gelen bir özellike olan static import, bir sınıf içerisinde static olarak tanımlanan değişken,metotların sınıf ismi kullanılmadan çağrılabilmesine olanak sağlamaktadır. Eğer yukarıdaki gibi java.lang.System.* static importunu kullanırsak System altında yer alan bütün değişken Devamı…

Java Varargs

Değişken sayıdaki aynı tipteki değişkenin method tanımlanmasında kullanılmasına yarar. Metot tannımlamalarında bir tanımlama ile birden fazla parametreli metot desteğinin sağlanması amaçlanır. Farklı parametre serileri için metotların overload edilmesi gereksinimi ortadan kaldırır. Değişken tipinin yazılmasından sonra Devamı…

Java For-each Döngüsü

Java dili içerisine dizilerin döngüler içerisinde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla eklenmiştir. Bir dizi içerisindeki her dizi elemanının döngü içerisinde dizide bulunduğu sırada işleme sokmak veya kullanmak istiyorsak For-each loop kullanılması önerilir. Örnek Çok basit bir syntax’a Devamı…

Arduino 4 Bit Binary Counter

Özet Bu deneyde butona basıldığında binary olarak sayı saymamız ve bunu ledler üzerinden göstermemiz amaçlanmıştır soldan sağa ilk led 0’inci bit olmak üzere 4 bitden oluşmaktadır. 5’inci led butona basılıp basılmadığını kontrol eden ufak bir Devamı…

Linux’da Postman Kurmak

Aşağıdaki adres üzerinden linux verisyonunu indirelim.https://www.postman.com/downloads/ Tar.gz içerisindeki sıkıştırılmış dosyaları çıkartın. Çıkartmış olduğunuz dosyaların olduğu Posman klasörünü istediğiniz bir yere taşıyın, fakat bu yerin daha sonradan değiştirilmeyeceğinden emin olun /home/<kullanci_adi>/programlar gibi bir klasör oluşturup içerisine Devamı…