Java Değişkenler

Program içerisinde veri tuttuğumuz yapılara değişken adı veririz. Bir değişken aslında 2 farklı, yapıdan oluşmaktadır, bunlardan ilki Değişkenin Tipi diğeri ise Değişkenin Değeridir.

Değişken tipleri primitive(ilkel) değişken ve Sınıf değişken tipleri olarak iki gruba ayırabiliriz. Sınıf değişken tiplerine en iyi örnek String olmaktadır.

Primitive değişkenler sayısal değer saklarlar ve matematiksel operatörler(+ – * /) kullanılabilir. Bütün primitive değişkenler arasında sadece char değişkeninin amacı sayısal değer saklamak değildir. Sayısal değer saklıyor olmasına karşın karekter saklamak amacıyla kullanılır.

Sınıf değişkenlerine nesne adı verilmektedir ve sınıf değişkenleri üzerinden nesneye ait metotlara erişilebilir.

Değişkenlerin tanımlanması ve değişkenin atanması iki farklı süreç olup birbirine karıştırılmaktadır. Değişkenler tanımlandıkları yerlere göre varsayılan(default) değere sahip olabilirler bunlara sınıfların içerisine yazdığımız değişkenler örnek olarak verilebilir.

Bazı değişkenlerin ise kullanılmadan önce atanması gerekir ve atama yapılmadığı taktirde derleme(compile) hatası söz konusu olur. Yani atama yapmadan kullanılamaz, bu tür değişkenler genellikle metotların içerisinde tanımladıklarımızdır.

int a // değişkenin tanımlanması
a=4; // değişkenin atanmasının yapılması
int b = 4; // aynı satırda değişkenin hem tanımlanıp hem atanması

Primitive değişkenler aşağıdaki tabloda boyutları ile birlikte verilmiştir.

Değişkenlerin boyutları

byte1 byte
short2 bytes
int4 bytes
long8 bytes
float4 bytes
double8 bytes

Değişkenlerin varsayılan değerleri

Data TypeDefault Value (for fields)
byte0
short0
int0
long0L
float0.0f
double0.0d
char‘\u0000’
String (or any object)  null
booleanfalse

Resources

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *