Java Annotations

Bir sınıfa, interface’e, metota, sınıf değişkenlerine çalışmalarına ve özelliklerine yönelik java derleyicisine, java sanal makinesine bilgi vermek için kullanılır. Java içerisinde yer alan bazı annotationlar @Override @SuppressWarnings @Deprecated @Override override edilen metotun üstüne konulur bu sayede java derleyicisi metotun bir üst sınıfda yer alıp almadığını kontrol eder ve hataların önüne Devamı…

önce , dogukanhan tarafından

Java Covariant Return Type

Katılım kullanılırken override edilen metotun return tipinin yine kalıtım içerisinde olacak şekilde değiştirilebilmesidir. B1 sınıfı A sınıfını extends etmiş ve get metotunu override etmiştir bunun yanında get metotu A sınıfında A tipinde olmasına karşın B sınıfında değiştirilerek B1 tipinde olması sağlanmıştır.

önce , dogukanhan tarafından

Java Enum

Enum bir veri tipidir ve sınırlı sayıdaki sabitleri tutmak için kullanılır. Enum aslında bir java sınıfı ve onun nesnelerinin tanımlandığı bütünleşik bir yapı olarak düşünülebilir. Enum tanımlamasından sonra, enum üzerinden yeni nesne yaratılamaz veya yeni bir enum sabiti oluşturulamaz. Enum’un en iyi kullanımı günler için olabilir. Enum ismi girildikten sonra Devamı…

önce , dogukanhan tarafından

Java Autoboxing and Unboxing:

Primitive değişkenler ve bunların sargı sınıf değişkenleri arasında(wrapper) değişkenin değerinin aktarılmasının kolaylaıştırılması amacıyla geliştirilmiştir. Boxing işlemi primitive değişkenin sınıf değişkenine döndürülmesi/paketlenmesi işlemidir. Unboxing işlemi ise wrapper sınıfdaki değerin primitve değişkene çevrilmesidir. Bu işlemlerin otomatik olarak yapılması, boxlarken constructer unboxlarken intValue metotu kullanmak yerine direk atama operatörü olan eşittirin kullanılmasıdır. Java Devamı…

önce , dogukanhan tarafından

Java Static Import

Java 5 ile gelen bir özellike olan static import, bir sınıf içerisinde static olarak tanımlanan değişken,metotların sınıf ismi kullanılmadan çağrılabilmesine olanak sağlamaktadır. Eğer yukarıdaki gibi java.lang.System.* static importunu kullanırsak System altında yer alan bütün değişken ve metotların erişimini System. yazmadan erişebiliriz. Peki neden println() Seklinde direk ekrana yazdiramiyoruz, çünkü out Devamı…

önce , dogukanhan tarafından

Java Varargs

Değişken sayıdaki aynı tipteki değişkenin method tanımlanmasında kullanılmasına yarar. Metot tannımlamalarında bir tanımlama ile birden fazla parametreli metot desteğinin sağlanması amaçlanır. Farklı parametre serileri için metotların overload edilmesi gereksinimi ortadan kaldırır. Değişken tipinin yazılmasından sonra üç nokta konularak tanımlanır. Metot içerisindeki değişken primitive dizi şeklindedir. Yukarıdaki fonksiyon aşağıdaki farklı şekillerde Devamı…

önce , dogukanhan tarafından

Java For-each Döngüsü

Java dili içerisine dizilerin döngüler içerisinde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla eklenmiştir. Bir dizi içerisindeki her dizi elemanının döngü içerisinde dizide bulunduğu sırada işleme sokmak veya kullanmak istiyorsak For-each loop kullanılması önerilir. Örnek Çok basit bir syntax’a sahiptir. Aşağıdaki örneğe bakılacak olursa VeriTipi dizi içerisinde yer alan elemanların veri tipidir. Eğer String Devamı…

önce , dogukanhan tarafından

Java Değişkenler

Program içerisinde veri tuttuğumuz yapılara değişken adı veririz. Bir değişken aslında 2 farklı, yapıdan oluşmaktadır, bunlardan ilki Değişkenin Tipi diğeri ise Değişkenin Değeridir. Değişken tipleri primitive(ilkel) değişken ve Sınıf değişken tipleri olarak iki gruba ayırabiliriz. Sınıf değişken tiplerine en iyi örnek String olmaktadır. Primitive değişkenler sayısal değer saklarlar ve matematiksel Devamı…

önce , dogukanhan tarafından

Java Ekrana Yazı Yazma System.out kullanımı

Basit bir merhaba dunya uygulamasi asagidaki sekilde yazilabilir. System.out içerisindeki metotlar konsol ekranına yazı yazılmasını sağlar, yazılan yazılar geri silinemez, veya yazıldıktan sonra değiştirilemez. System.out.print ile System.out.println arasındaki tek fark System.out.println kullanıldığında yeni bir satıra geçmesidir. Aynı satırda yazmaya devam edilmek istenirse System.out.print kullanılmalıdır. System.out.println() boş bir satır eklemek için Devamı…

önce , dogukanhan tarafından